โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชาย

…ในวันที่ ๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำนักศึกษาวิชาทหารออกฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ นฝ.นศท.มทบ.25 เข้าร่วมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร โดยมี ผกท.เจริญชัย วันศรี เป็นผู้ควบคุม ผลการปฏิบัติ : นักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปี 3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เข้ารับการฝึกภาคสนามในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3 ชาย ทั้งหมด