โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

ค่ายฅนเบิ่งดาวปี ๓ (ค่ายดาราศาสตร์)

🌟✴🔭🔭 🌟ในวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่าดาราศาสตร์ “ฅนเบิ่งดาวปี ๓ ” เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสาวเกวลี ศุภเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 🌟🌟✴🔭🔭

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม