โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

…..โรงเรียนบึงมะลูวิทยา มีกำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ และระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนในกลุ่มพื้นที่ให้บริการและนอกพื้นที่บริการ ได้รับทราบข้อมูลและนโยบายการรับเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนบึงมะลูวิทยาและเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสถานศึกษาต่าง ๆ เข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ภาพกิจกรรมการออกแนะแนว