โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26.06.2566)

📢📢 วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดย ดร.กอบชัย โพธินาแค เป็นประธานอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมอบรมแกนนำห้องเรียนสีขาวให้กับนักเรียนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา และนำนักเรียนร่วมเดินขบวนรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในพื้นที่ชุมชนบ้านบึงมะลู เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและคนในชุมชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด จัดโดยงานกิจการนักเรียน ฝ่าบบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 📢📢

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม