โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ผลงานครูและนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษาผลงานครูและนักเรียน

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ โครงการรักษ์ภาษาไทย

กิจกรรมการแข่งขันทัก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมครูจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใช้ BLW Model (บทคัดย่อ)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคลชุมชนและภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการ การตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุน

Read More